Обява до заинтересованите лица и общественост -Комплекс Капина

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Радослав Петров Илиев, адрес гр.София,  ул. Филип Станиславов 8, ап.13,  като собственик на поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на Столична община, по предходен план съставляващ имот 68134.8221.62 с адрес на имота гр.София, р-н Кремиковци. ж.к. Кремиковци, местност Капинъовица; Сунай Ахмедов Ибрямов, с адрес гр. София ул. Георги Райчев № 21 Б вх. А ет.2 ап.8,  като собственик на поземлен с идентификатор 68134.8221.66 и 68134.8221.67 по кадастралната карта на Столична община, с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица;

Венцислав Стефанов Тодоров, в качеството си на управител на фирма „Турна 91”ООД с ЕИК 201135120, със седалище и адрес на управление: гр.София, СО, р-н „Слатина”, ж.к.“ Христо Смирненски“, бл. 2, вх. Д, ет. 1, ап.76, като собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.8221.69 и 68134.8221.68, находящ се в гр.София, СО, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. София, Столична община, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица; Валентин Христофоров Антонов в качеството си на Управител на фирма „Чар 2006“ ООД, ЕИК 175199916, с адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“,,, улица „Чар“, №2, ет. 5, ап.18, като собственик на 1/2  една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.71 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица, ЕКАТТЕ 99138, и 1/2 една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.70 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица; Пламен Димитров Димитров в качеството на УПРАВИТЕЛ и ПРЕДСТАВЛЯВАЩ фирма „Ина Комерс 2016″ ЕООД със седалище и адрес на управление Габрово ул.“Орловска“ № 84 ет.2 ап.1,ЕИК 204009109, като собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 68134.8221.61 no кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица и Красимир Стоянов Пандев в качеството си на Управител на фирма „Елица -2002“ ЕООД, с адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“, №80, ет.1, ап.3  като собственик ½ една втора идеална частна поземлен имот с идентификатор 68134.8221.71 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София. район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица, ЕКАТТЕ 99138 и ½  една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.70 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци. местност Капиньовица.

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „КОМПЛЕКС КАПИНА“ – Застрояване със сгради жилищно строителство и занаятчийски услуги, детско заведение, ресторант, за обществено обслужване и за складове, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00м (Н<7) в имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица“ –район „Кремиковци“, Столична община.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

За контакти: Венцислав Тодоров, Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. „Абдовица“ № 168А , телефон 0878 46 54 54, тел. /факс: 02 470 34 01, е-mail: ventci_todorov@abv.bg

/лице, адрес, телефон/

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

Информация по чл.4, ал. 3 отНаредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение

КОМПЛЕКС КАПИНА

от

Радослав Петров Илиев, адрес гр.София,  ул. Филип Станиславов 8. ап.13,  като собственик на поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта на Столична община, по предходен план съставляващ имот 68134.8221.62 с адрес на имота гр.София, р-н Кремиковци. ж.к. Кремиковци, местност Капинъовица; Сунай Ахмедов Ибрямов, с адрес гр. София ул. Георги Райчев № 21 Б вх. А ет.2 ап.8,  като собственик на поземлен с идентификатор 68134.8221.66 и 68134.8221.67 по кадастралната карта на Столична община, с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица; Венцислав Стефанов Тодоров, в качеството си на управител на фирма „Турна 91”ООД с ЕИК 201135120, със седалище и адрес на управление: гр.София, СО, р-н „Слатина”, ж.к.“ Христо Смирненски“, бл. 2, вх. Д, ет. 1, ап.76, като собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.8221.69 и 68134.8221.68, находящ се в гр.София, СО, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. София, Столична община, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица; Валентин Христофоров Антонов в качеството си на Управител на фирма „Чар 2006“ ООД, ЕИК 175199916, с адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“,,, улица „Чар“, №2, ет. 5, ап.18, като собственик на 1/2  една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.71 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица, ЕКАТТЕ 99138, и 1/2 една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.70 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица; Пламен Димитров Димитров в качеството на УПРАВИТЕЛ и ПРЕДСТАВЛЯВАЩ фирма „Ина Комерс 2016″ ЕООД със седалище и адрес на управление Габрово ул.“Орловска“ № 84 ет.2 ап.1,ЕИК 204009109, като собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 68134.8221.61 no кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица и Красимир Стоянов Пандев в качеството си на Управител на фирма „Елица -2002“ ЕООД, с адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“, №80, ет.1, ап.3  като собственик ½ една втора идеална частна поземлен имот с идентификатор 68134.8221.71 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица, ЕКАТТЕ 99138 и ½  една втора идеална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8221.70 по кадастралната карта на Столична община с адрес на имота гр. София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци. местност Капиньовица.

„КОМПЛЕКС КАПИНА“ – Застрояване със сгради жилищно строителство и занаятчийски услуги, детско заведение, ресторант, за обществено обслужване и за складове, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00м (Н<7)

Характеристика на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението

Имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица“ –район „Кремиковци“, Столична община, съгласно ОУП на CO , приет с Решение № 960/16.12.2009 г. от Министерски съвет, попадат в „Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги“ (ПМС).Тази зона е предвидена за застрояване с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради, работилници и др. Допускат се само производства без хигиенно-защитна зона. He ce допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Допуска се изграждане на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази.

„Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги“ (ПМС) има следните устройствени параметри:

Макс. плътност на застрояване  –    50 %

Макс Кинт                                       –    1.5

Мин. озеленена площ                       –    30 % (мин.20 %’от озеленената площ-

е с висока дървесна растителност)

Макс. кота корниз в м                      –   10.00

          В настоящото инвестиционно намерение се предвижда предимно застрояване с сгради жилищно строителство и занаятчийски услуги – нискоетажно, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00м (Н<7), както и няколко сгради за обществено ползване – ресторант, детско заведение и четири сгради за обществено обслужване, вкл. един склад и офис, един ЖС и офис. В урегулираните поземлени имоти с лице към улицата осигуряваща влизането в новата регулирана територия са предвидени свободно стоящи сгради с обществени функции включително детско заведение, ресторант и трафопост.

Имотите по инвестиционното предложение попадат в м. „Капиньовица“ жк „Кремиковци“ район „Кремиковци“ и са в неурегулирана територия.

Кадастралната карта е одобрена със заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

С проект за План за регулация (ПР) ще се урегулират поземлени имоти с идентифи-катори 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71, като се създават нови квартали: кв.1, кв.2, кв. 3, кв.4 и кв.5.

Инвестиционното предложение е ново и за урбанизация върху обща площ от 42 592 кв.м. – ниско жилищно строителство и занаятчийски услуги, обществено обслужване, ресторант, складови помещения за поддръжката на селището, детско заведение, трафопост, и обслужващи пътища и не разширява съществуваща производствена дейност. Ще бъдат построени шестдесет и една къщи с общо РЗП 12 600 кв.м., шестдесет и едно занаятчийски помещения с общо РЗП 980 кв.м, Детско заведение с РЗП 604 кв.м., ресторант с РЗП 750 кв.м., четири обслужващи сгради с общо РЗП 700 кв.м., складови помещения с РЗП 200 кв.м.,офис помещения с РЗП 450кв. м. Пътищата с тротоарите ще заемат 7347 кв.м. Площта на имотите към застрояването ще бъде общо 35 245 кв.м.

За реализация на обекта ще бъде използвана цялата площ на поземлените имоти. Ще бъдат изградени обслужващи улици, с които да се осигури достъп до жилищните имоти. С проект за План за улична регулация (ПУР) ще се осигури достъп до ново създадените квартали с продължение на улица от о.т.21 по действащата улична регулация на кв.1 на м. „Завод Кремиковци-ЗСК“, одобрен със заповед РД-09-50-02/05.01.1998 г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, с което е спазено изискването на чл. 14, ал.3, т. 1 и ал.4 от ЗУТ.Поради характера на ниското застрояване, няма да се извършват мащабни изкопни работи, като всички дейности ще се извършват в рамките на имота и няма да бъдат засегнати други имоти по време на временните дейности по строителството. Не се засягат дървесни видове. Застрояването ще бъде осъществено, така че да се осигурят максимално възможните зелени площи и ще бъдат засадени нови, местни дървесни видове. Сградите ще бъдат отоплявани с газ, като за целта ще бъде изградено отклонение от газопреносната мрежа от кв. Кремиковци. Електрозахранването ще бъде осъществено през собствен трафопост от мрежата на ЧЕЗ. Водоподаването ще бъде извършвано от Софийска вода АД. Битовите и дъждовни води ще бъдат зауестени в самостоятелни изгребни ями.

Инвестиционното предложение няма връзка с други подробни устройствени планове, но е в съответствие с приетия ОУП на CO , приет с Решение № 960/16.12.2009 г на МС. Ще бъдат спазени изискванията на чл. 19. ал.1 и ал.З от ЗУТ за лице и площ при определянето на имотите за застрояване. Ще бъдат спазени изискванията на чл.32 ал.1 и 2 от ЗУТ. Проектът ще се съобрази с всички изисквания на ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на територията и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и при спазване на изискванията на отделите в НАГ, дадени в заповед № РД-50-1282/26.11.2009 г. на Главния архитект на Столична община.

Инвестиционното намерение е в гр. София, Столична община, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, местност Капиньовица.  Имотите са с номера 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица“ –район „Кремиковци“, Столична община. Приложени са схема и таблица на подробни точки от площадката в координатна система БГС 2005. Имотите са собственост на „Ина Комерс 2016″ ЕООД, Радослав Петров Илиев, Сунай Ахмедов Ибрямов, „Турна 91”ООД, Чар 2006 ООД, Елица -2002 ЕООД.

Х У
1 4739105.989 335653.438
2 4739023.822 335768.785
3 4738842.961 335720.282
4 4738797.550 335692.099
5 4738924.421 335513.795

Инвестиционно намерение не засяга елементи на Национална екологична мрежа (НЕМ). Най-близката защитена местност „Блатата“, в землище Долни Богров, на повече от пет километра югоизточно от инвестиционното намерение. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, като ще се изградят вътрешни обслужващи улици, които ще се включат в съществуващия общински път между кв. Челопечене и кв. Кремиковци. Не се засягат обекти от културното наследство или обекти подлежащи на здравна защита. Няма трансгранично въздействие.

По време на строителството ще се използват до максимално възможна степен материали от местни доставчици, които отговарят на актуални екологични норми. Водовземанията ще се осъществят от съществуващата ВиК мрежа, поддържана от „Софийска вода“АД. Водопровод на дружеството преминава през имотите. Заустването на битовите отпадни и дъждовни води ще се осъществи в самостоятелни изгребни ями, които ще се почистват редовно.

Няма да се емитират приоритетни или опасни вещества при експлоатацията на построените сгради.

Инвестиционното намерение няма да генерира вредни вещества, които да влияят на качеството на въздуха, поради това, че селището ще бъде газифицирано. По време на строителството е възможно да се генерират временно прахови частици, които няма да са със съществена концентрация.

По време на строителството ще се генерират обичайни строителни отпадъци, които ще бъдат извозвани на оторизирани площадки за събиране на строителни отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират твърди битови отпадъци, които ще бъдат събирани в контейнери на определени за целта места и ще бъдат извозвани по график от сметосъбираща фирма, като дейностите ще бъдат съобразени със Закона за управление на отпадъците. Ще се поставят и контейнери за разделно събиране на битовите отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, за постигане на по-голям екологичен ефект.

Ще се генерират и изхвърлят битово-фекални и дъждовни води, които няма да имат досег с подземни или надземни води, защото  ще бъдат заустени в самостоятелни изгребни ями.

Няма да се поддържат опасни химични вещества на площадката на обекта.

С уважение:

Пълномощник: Венцислав Тодоров, Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. „Абдовица“ № 168А , телефон 0878 46 54 54, 0887 308,  тел. /факс: 02 470 34 01, е-mail: ventci_todorov@abv.bg

 

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар

KOMPLEKS KAPINA

Галерията съдържа 32 снимки.

Още галерии | Вашият коментар